Previous Frame Next Frame

Aktualności

FIO 2014 - Nowy Konkurs

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

 

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

- Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące

   realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie

   skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

-  Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18

      miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł.

 

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI:  247 500,00 złotych

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 17 lipca - 6 sierpnia 2014

Do pobrania REGULAMIN

GENERATOR WNIOSKÓW 

Organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe i grupy nieformalne, które chciałyby aplikować o dotację w ramach  programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się  w dniach:

 

-  23 lipca 2014r.  o godz. 16.00 w sali Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1  w Olsztynie;

 

28 lipca 2014r o godz. 15.00 w sali Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, w Nidzicy

Podczas Spotkania omówione zostaną procedury aplikacyjne - wniosek aplikacyjny, regulamin, kryteria oceny, umowa dotacji oraz budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczenie, sprawozdanie końcowe.  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych  spotkaniach 

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 10 sierpnia - 30 listopada 2014

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych

Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach: 

www.warmiamazurylokalnie.pl, www.warmia.mazury.pl

oraz www.warminskizakatek.com.pl, www.funduszlokalnynidzica.pl, www.ecop.elk.pl, www.spdim.pl ,

www.przystan.iława.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl , www.funduszgoldap.pl

(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)                              

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
 2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
 3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,
 5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,
 6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,
 7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
 8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

 

- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego

     Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

     ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058

    www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl

 

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna

     Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Nidzicki Fundusz Lokalny

     Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729280011, 600859988

     www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl

    

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego

     Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

     ul. Małeckich 3/30, 19-300 Ełk,  tel. 796538105

     www.stopa.org.pl,  e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl

 

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

     Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

     ul. Polna 2  12-221 Ruciane Nida,  tel. 510211940

     www.spdim.pl, rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl

    

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego

     Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

     ul. Chełmińskiego 1  14-200 Iława,  tel/fax 896499208

     www.przystan.iława.pl,  e-mail:  ilawa@warmiamazurylokalnie.pl

    

- dla powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga

    Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania

     ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 82-300 Elbląg,  tel. 552394961

     www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: elbląg@warmiamazurylokalnie.pl

    

- dla powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego

     Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

     ul. Wolności 11  19-500 Gołdap,  tel. 508118968

     www.funduszgoldap.pl,  e-mail: goldap@warmiamazurylokalnie.pl

 

Integralną część ogłoszenia o naborze stanowi Regulamin konkursu wraz z:

1) karta oceny formalnej wniosków

2) karta oceny merytorycznej wniosków

3) wzór formularza wniosków

4) wzór umowy dotacji

5) wzór karty monitoringu (wersja do wglądu – aplikowanie odbywa się wyłącznie przez generator wniosków)

6) wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji.

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl