Previous Frame Next Frame

Aktualności

Konkurs ofert dla ngo z powiatu nidzickiego

Nidzicki Fundusz Lokalny działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierający finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów, przedsięwzięć o charakterze publicznym w zakresie:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ratownictwo  i ochrona życia
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Turystyka i krajoznawstwo 

Zadanie realizowane jest w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku , w trybie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.) ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nidzickiego.

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw społecznych, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności lokalnych oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w ramach konkursu wspieramy aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwoju powiatu nidzickiego

I. Kto może ubiegać się o dotacje.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje pozarządowe, które:

- mają siedzibę w gminach: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. 

II. Budżet Konkursu

Łączna pula środków finansowych przewidzianych na dofinansowanie projektów  wynosi 48.000 zł

III. Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (patrz obok - Aktualne Projekty) do dnia 25 maja 2014r. 

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania Regulamin

 

IV. Informacje dodatkowe

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 729 280 011 lub 600 859 988 oraz pocztą elektroniczna na e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniach:
- 02 maja 2014 o godz. 10.00  w Garncarskiej Wiosce w Kamionce
- 09 maja 2014 o godz. 14.00 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce
Podczas spotkań omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
 
Uwaga
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (najpóźniej trzy dni przed) pod nr tel 600 859 988 lub 729 280 011 lub na adres e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl