Previous Frame Next Frame

Aktualności

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z powiatu nidzickiego "Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim" 2017

                                                            

Nidzicki Fundusz Lokalny działając we współpracy z Powiatem Nidzickim ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierający finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów, przedsięwzięć o charakterze publicznym w zakresie:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ratownictwo  i ochrona życia

Zadanie realizowane jest w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nidzickiego.

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw społecznych, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności lokalnych oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w ramach konkursu wspieramy aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwoju powiatu nidzickiego

I. Kto może ubiegać się o dotacje.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje pozarządowe, które:

- mają siedzibę w gminach: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

II. Budżet Konkursu

Łączna pula środków finansowych przewidzianych na dofinansowanie projektów wynosi 55.000 zł - 29.500 zł Powiat Nidzicki, 25.500 zł Nidzicki Fundusz Lokalny.

III. Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem <> od dnia  07 kwietnia 2017 do dnia 08 maja 2017r.

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania REGULAMIN

IV. Informacje dodatkowe

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 729 280 011 lub 600 859 988 oraz pocztą elektroniczna na e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków – od 07 kwietnia do 08 maja 2017

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 15 maja 2017

Realizacja projektów – 15 maja 2017 do 30 listopada 2017

Uroczyste wręczenie dotacji – 03 czerwca 2017

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl