DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO-DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO DORADCZYCH

DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej.

Standardowy zakres działalności animacyjno – doradczej prowadzonej przez każdego z 7 Oferentów:

1) zapewnienie bazy lokalowo – sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno – Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, internet)

2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,

3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania

4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,

5) wspieranie osób / organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu
 w sieci,

6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,

7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych działań animacyjno – doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,

8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających
 z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,

9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.

Czas realizacji zadań: maj 2021 – listopad 2023, nieprzerwanie.

Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo, w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych, w tym:

– w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,

– w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.