FIO 2021 – Generator Wniosków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 
15 lipca – 20 sierpnia 2021 r.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze do 15.12.2021 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)
Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych – 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

GENERATOR