Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2020 – ogłoszenie konkursu

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ POWIATEM NIDZICKIM

OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU

„DZIAŁAJ LOKALNIE 2020” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim wspierane będą projekty, które inicjują walkę z epidemią lub przeciwdziałają skutkom epidemii. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

1)       organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

2)       zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,

3)       oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

4)       grup nieformalnych (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

5)       grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu „Działaj Lokalnie”.

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 27 kwietnia 2020 do dnia 27 maja 2020 roku.

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania: REGULAMIN

Do pobrania: WZÓR FORMULARZA WNIOSKU (formularz wniosku ma charakter informacyjny, aplikowanie odbywa się wyłącznie przez Generator Wniosków)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie 2020” w Powiecie Nidzickim można uzyskać:

Marta Marciniak – tel. 729 280 011, niezapominajka@nidzica.pl

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków – od 27 kwietnia 2020 do 27 maja 2020

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 30 maja 2020

Realizacja projektów – 1 czerwiec 2020 do 15 listopada 2020

Uroczyste wręczenie dotacji – 1 czerwiec 2020

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie „Działaj Lokalnie” zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 maja  o godzinie 16:00 na platformie zoom. Link do spotkania możecie Państwo uzyskać poprzez kontakt mailowy z koordynatorem projektu – Martą Marciniak  na: niezapominajka@nidzica.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 04.05.2020 mailowo: niezapominajka@nidzica.pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 729 280 011