OGŁOSZENIE KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE W POWIECIE NIDZICKIM EDYCJA 2024

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY #DZIAŁAJLOKALNIE

OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE 2024” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia . Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

2) zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,

3) oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

4) grup nieformalnych (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu „Działaj Lokalnie”.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo

planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW https://generatorspoleczny.pl/login,

który dostępny będzie od dnia 15 kwietnia 2024 do dnia 15 maja 2024 roku.