FIO Warmia Mazury Lokalnie

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ” ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2019 roku wynosi:

63 000, 00 zł – dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych

162 100,00 zł – dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych rzez grupy nieformalne i samopomocowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

4 marca 2019 – 3 kwietnia 2019

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2019 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych – 5 000 złotych

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków:

Dostępne również na stronach:

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
DO POBRANIA: REGULAMIN

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie

Dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058 oraz 508 448 338

www.warminskizakatek.com.pl

e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl

Dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 729280011, 600859988

www.funduszlokalny.nidzica.pl

e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl

Dla powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

ul. Małeckich 3/30, Skrytka pocztowa 114, 19-300 Ełk, tel. 796538105

www.stopa.org.pl

e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl

Dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

ul. Kolejowa 2b, 12-220 Ruciane Nida, tel. 510211940

www.spdim.pl

e-mail: rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl

Dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława, tel.: 510 093 779

www.przystan.ilawa.pl

e-mail: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl

Dla powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 552394961

www.kanal-elblaski-lgd.pl

e-mail: elblag@warmiamazurylokalnie.pl

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU I SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.